I_Cant_Trade

Eth PA Edu 10-13-2018

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Last chance to short
Entry: Black
Stoploss: Red
Target: "Moon"
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.