- Chiến lược sử dụng: Mô hình 2 đỉnh vào lệnh theo tín hiệu - Thời điểm quan sát: - Hiệu lực: trong ngày - Lý do vào lệnh: Trên hình (Tín hiệu Doji + Khối lượng + vùng cản) - Cách thức vào lệnh: Chờ cây doji - Vốn 0.5% - Số lệnh 3 (tỉ lệ RR 1:1 ,1:2 và 1:3) - Mở lệnh tại giá đóng cửa cây doji - SL tuyệt đối cách râu nến 1 khoản - Quản lý lệnh: Nếu TP1 thì dời all SL về 1/2 ,Nếu TP2 thì dời SL về 0 hoặc đỉnh đáy gần nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.