EURGBP

EURGBP cặp tiền này mình đã vào lệnh từ tuần trước, tuy nhiên giá đã đi về điểm hòa vốn do mình để đặt Stop Lot về điểm entry

Hiện tại thì không có cơ hội nào cho cặp này cả, đứng ngoài quan sát đừng làm gì cả nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.