NenTangForex

Buy EURNZD bây giờ

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá hiện tại đang quay về vùng hỗ trợ mạnh của kì trước. Chúng ta có buy ở đây. Lệnh hoạt động trên R:R, giữ R:R của bạn và chúng ta sẽ chiến thắng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.