dinhchien

EUR INDEX - đã đến lúc mua hợp lý

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
- Vai đầu vai: Chart & MACD
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh 2 tài khoản thực hiện:
Tài khoản X2: 11117547. Passview: Dc123456789. Server: Exness-Real
Tài khoản X1.5: 10775941. Passview: Dc123456789. Server: Exness-Real2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.