NenTangForex

Bán GBPCAD

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Chúng ta đang có tín hiệu tốt với GBPCAD. Hãy bán nó ngay bây giờ. Chúng ta hoạt động trên R:R. Đảm bảo quản trị rủ ro, quản trị vốn của bạn.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.