FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
canh Buy quanh 164-163/ cắt lô; dưới 161.5/ chốt : 167-168.Goodluck :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.