MyFriendFun

Cơ hội canh bán với GBPNZD

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Cơ hội canh bán với GBPNZD
giá đang hồi về rất đẹp, kỳ vọng sẽ hình thành mô hình vdv cho anh em sell,
entry và cắt lỗ theo quản lý vốn mỗi người

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.