TASONTAY

Buy: GBPNZD - kèo sớm 250pit

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD hoàn thành sóng 5 trong H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.