NASDAQ:HOOD   Robinhood Markets, Inc.
Kèo BUY,
R:R rất cao.
Kèo đầu tiên của quỹ. Hi vọng đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.