HOSE_DLY:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Cổ phiếu HPG tiếp tục cho pha break khỏi vùng giá tích lũy kéo dài gần 1 tháng. điểm mua này cao hơn cấc điểm mua break vào các phiên 15/5, 31/5 nên có thể chịu áp lực bán ngắn hạn, lưu ý tỷ trọng.
Mua HPG giá 29.5, sl 27.9, tp 34.3, r/r 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.