BINANCE:JASMYUSDT.P   JASMY / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
JASMY LONG cross X3

Entry: 0.028688 - 0.026194

Target:
TP1: 0.031828
TP2: 0.036119
TP13: 0.040911

Stoploss: 0.023173
Warning: Dùng 2-5 % số vốn cho lệnh này. Hãy quản lý rủi ro dựa trên số vốn. An toàn nhất là bắt entry theo nhịp hồi của BTC.
Telegram: @qude17

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.