DamSan98

KSB - PHÁ VỠ MẪU HÌNH - BỨT PHÁ

Giá lên
HOSE:KSB   CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
KSB cung cấp đá xây dựng trong bối cảnh chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công 2023 mục tiêu giải ngân 95%

Thì thứ nhất là không chết, thứ 2 là tiềm năng lớn

Kỹ thuật KSB phá vỡ mẫu hình VCP với khối lượng lớn KSB
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.