dangstrongdd

Giá có thể lên 12k trong vòng 3 tháng

Giá lên
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Chu kỳ tăng bước 1 kết thúc, chuẩn bị cho bước 2 - 3, LDG các dự án chủ yếu ở ĐỒNG NAI nên được hưởng lợi bởi thông tin xây cầu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.