HOSE:LPB   FORTUNE VIETNAME JSC BANK
LPB giảm 3.2%, trong bối cảnh tín hiệu chung của nhóm Ngân hàng đang suy yếu.
RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 51.
Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD, Histogram
LPB giảm dần.
Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 127% trung bình 10 ngày).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.