UPCOM:NED   NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT
NED

Năm nay thời tiết khá bất thường, đang tháng 5 mà mưa từ tận Tàu mưa sang tận VN.
Thời tiết không ủng hộ cho nhân dân là vậy nhưng lại ủng hộ cho mấy ông thủy điện.
Ngắn hạn cho NED theo kế hoạch này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.