sẵn sàng cho sóng 5 chưa ???
giá đã về vùng hỗ trợ...
chờ xem vùng này sẽ phản ứng như thế nào , các tín hiệu kĩ thuật VOL NẾN + KẾT CÁU ra sao ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.