bactest_178

01.06.21 - Đường tháng 7/21 - SBN2021

ICEUS:SBN2021   Sugar No. 11 Futures
* Phiên ngày 28/05, hợp đồng SBEN21 đóng cửa tại mức 17.36 tăng (+1.40%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Giá giao dịch vượt qua khu vực kháng cự xung quanh 17.27. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng đã quay trở lại.
* Biểu đồ H4: giá tăng mạnh trong cả phiên và gặp phải kháng cự xung quanh khu vực 17.50. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh tại khu vực 16.90 - 17.10.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.