vuson210502

Short SFP

Giá xuống
vuson210502 Cập nhật   
BINANCE:SFPUSDT.P   SFP / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Short SFP
Nến 15p Sóng nhỏ
Dưới EMA 200
Tỷ lệ 1.5 đến 2 R
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.