IACapital

Giá Bạc cũng xác nhận mô hình VDV tăng

Giá lên
IACapital Cập nhật   
COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Mô hình VDV đang hình thành trên chart giá Bạc.
Có thể giá Bạc cũng sẽ tăng theo mô hình lên tương tự Vàng khi risk off trên thị trường.
AE có thể cân nhắc lệnh ở thị trường hàng hoá và giao dịch an toàn vốn...
Bình luận:
Giá Bạc đã tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.