BINANCE:SKLUSDT   SKL / TetherUS
SKALE này, nó là layer2 của Ethereum như Matic, partner là Galaxy Digital của Michael Novogratz


thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.