Phamdong1969

SNX/USDT đã Breakuot

Giá lên
BINANCE:SNXUSDT   SNX / TetherUS
Cặp giao dịch SNX/USDT đã vượt đỉnh cũ được tạo ngày 1 tháng 9 năm 2020 tại 7.88$
nếu giá duy trì trên khu vực này từ 7 ngày trở lên thì mục tiêu tăng lên 20$
Nếu giá phá xuống 7.2$ thì rớt về 6.5$ dưới 6.5$ thì về 4.2$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.