toansystem

SPX tổng quan tuần từ 25/4 - 29/4/22

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
SPX tổng quan tuần từ 25/4 - 29/4/22
Xu hướng giảm
Giá hiện tại 4271 có xu hướng xuống test
vùng 4200 và vùng 4175 và hồi lại test 4360
* Nếu test thất bại sẽ xuống vùng 4000 theo kênh giá


-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.