DucQuanEW

SPX500USD( Phân tích SPX500USD theo sóng Elliott)

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
SXP500USD ( 17/5/2020)

Sóng (b) vẫn chưa kết thúc khi câu trúc có vẽ là flat abc .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.