VuDucThanhLong

Steem/BTC Và kỳ vọng lãi 70%

Giá lên
BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Như hình! Đơn giản chỉ như vậy
Em steem này mình khá phân vân về target nên có đưa ra 4 mốc target khác nhau!
Còn lại tùy anh em chốt
Stoploss dưới giá các bạn mua 3%=5%

Vũ Đức Thành Long
t.me/Lvmvdtl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.