VuManhVietTien

[CRYPTO] STEEM/BTC cơ hội tăng 68%

Giá lên
VuManhVietTien Cập nhật   
BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Steem vừa phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 0.0000862 sts
Kỳ vọng giá quay trở lại lên trên vùng hỗ trợ và tiến tới mức kháng cự 0.0001385
ĐIÊM MUA ENTRY: 0.0000821
CẮT LỖ STOPLOSS: 0.0000782
CHỐT LỜI TAKE PROFIT: 0.0001048 - 0.0001384
Bình luận:
Chạm stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.