Ninh-Do

Steem Buy

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Buy zone: 72x- 75x
Sell: như 2 vùng trên hình
Stoploss: dường màu đỏ khi bị thủng trendline
Bình luận:
Done target
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.