BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
UNI sau khi tăng giá liên tục 381% đã có dấu hiệu suy yếu
Nếu mức 13.5$ được giữ vững thì giá UNI sẽ tăng tiếp.
Nếu phá mức này thì UNI sẽ về các mức hỗ trợ tiếp theo tại 12.2$ và 10.7$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.