khuongdang18

USOIL chờ sự xuất hiện nến xác nhận tháng

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL chờ sự xuất hiện nến xác nhận tháng tiếp theo trước khi có hành động theo xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.