Thusedo

Vic Đang trong gia đoạn bắt đầu lên

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Theo biểu đồ ngày giá đã tới đáy đang quay trở lại.