nguyenduytam27

VN30 sideway biên độ.

HOSE:VN30   VN30 Index
Vn30 đang test lại vung 1075
Toàn cảnh thị trường đang sideway biên độ 1000 - 1075 điểm.
Happy Trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.