hoanglinh91

Một cái tết ấm no ?

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Xu hướng tăng đẹp khi đã phá đỉnh và retest, mục tiêu chỉ số đi hướng lên phía trên kênh trend.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.