hoanglinh91

Một cái tết ấm no ?

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xu hướng tăng đẹp khi đã phá đỉnh và retest, mục tiêu chỉ số đi hướng lên phía trên kênh trend.