SEPAmember

Vnindex chờ đợi vùng cân bằng 123x

Giá xuống
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Việc Vnindex vượt 1300 điểm sau đó quay đầu giảm thủng ngưỡng 1285. Khả năng cao VNindex sẽ về vùng cân bằng 123x. rồi sẽ sideway trong vùng từ 1230 đến 1280 trong một thời gian nữa để tích lũy vượt 1300 một lần nữa lên 1360.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.