HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Khả năng VRE tạo lập đáy ngắn hạn.