khoaphp

Bạc xu hướng giảm trong 2 ngày tới

Giá xuống
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Sell XAG/USD trong 2 đến 3 ngày tới.
Có thể USD sẽ tăng ngắn hạn, nhưng xu hướng chung USD sẽ giảm và giúp chúng ta sớm hit TP.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.