BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Do các động thái kinh tế vĩ mô tác động đến market hiện tại nên vàng tăng và BTC cũng không ngoại trừ khả năng. Cần theo dõi động thái ở vùng 103xx này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.