BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC có thể hồi về 10k5 - 10k8 trước khi tiếp tục down move vào mùa đông.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.