BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Vùng giá BTC 6.000 lực hổ trợ mạnh và sau cú dump thì nhà đầu tư đã gom đáy
chuẩn bị cho lực hồi 6.600 - 6.7000

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.