dcironcop

BTC analysis 29/7/2019

Giá xuống
dcironcop Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Phân tích BTC tối 29/7/2019.
Sau khi giá về buy zone 91xx đã cho từ trước, do lượng buy lớn, giá nhanh chóng bị đẩy lên vùng 97xx và retest trend chéo dài hạn.
Do giá không duy trì được ở vùng break out 96xx mà có dấu hiệu bị reject ở đây, do đó khả năng cao giá sẽ về retest vùng 93xx trước tiên và 91xx sau đó tiếp tục bật trở lại.
Bình luận:
Giá chạm vùng 93xx đã bật lên mạnh, tuy nhiên plan về 91xx vẫn giữ cho đến khi giá phá hoàn toàn vùng 96xx.
Bình luận:
Qua macd H4 có thể thấy momentum buy khá yếu. Cẩn trọng!
Giao dịch được đóng thủ công:
Close position short. Ở H1 có mô hình cho phép tăng. Cập nhật sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.