BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Đợi short ở 7299
Sl ở đường đỏ
TP ở đường xanh

Hủy setup khi giá chạm đường xanh trước khi vào được lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.