hungtm313

Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h)

BINANCE:XLMPERP   XLM Perpetual Futures Contract
Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h) ngày 01 .12
Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h) ngày 01 .12
Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h) ngày 01 .12