hungtm313

Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h)

BINANCE:XLMUSD.P   XLM Perpetual Futures Contract
Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h) ngày 01.12
Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h) ngày 01.12
Phân tích XLM (khung day - 4h - 1h) ngày 01.12
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.