DatTong

XRPUSD, Dự đoán xu hướng trên H1--> Giảm.

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
H1:
- Cấu trúc trend: Giảm
- Xu hướng: Hồi giá
- Giá nằm dưới cản
--> CHờ giá test cản cho tín hiệu
==> Bán
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.