DatTong

XRPUSD, Dự đoán xu hướng trên H1: Lên

Giá lên
XRPUSD, Dự đoán xu hướng trên H1: Lên

I’ve taken a break from my public community engagements to focus on raising my three kids, but I'm rediscovering my passion for working again. Stay connected, as I plan to return and rejoin my old communities with a lot of new skills one day soon.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.