CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Chạy sóng điều chỉnh ABC, đang trong sóng C, đợi sóng C hoàn thành có thể mua và kỳ vọng chốt lời theo lý thuyết dow
*Not Suggested

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.