GiaoDichHangHoaPhaiSinh

2/11 Bẫy giá ZSF2023

Giá xuống
GiaoDichHangHoaPhaiSinh Cập nhật   
CBOT:ZSF2023   Soybean Futures (Jan 2023)
2/11 Bẫy giá ZSF2023
Dấu hiệu:
- Giá phá qua vùng cản thu hút đám đông vào MUA. ( nói đúng hơn thì giá phá qua vùng tích luỹ trước đó) chứng tỏ phe BUY có tiền khi giá đi đúng xu hướng, phe SELL đu đỉnh trước đó cũng thoát được hàng. => Tất cả đèu đang nhìn về 1 phía
- TUy nhiên cần lưu ý vùng giá tại trendline. Giá có thể đảo chiều tại vùng này mà không đi theo bẫy giá
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.