WolfGEGF

Đậu Tương view 05/07/2022

Giá lên
CBOT:ZSQ2022   Soybean Futures (Aug 2022)
Đậu Tương view ngắn hạn đã đạt đủ biên độ giảm của sóng 3 và đang điều chỉnh tăng lên sóng 4. Mức điều chỉnh tăng dự đoán sẽ khoảng 20 cent.
Có thể canh mua ngay khi mở phiên tại vùng giá hiện tại
Lệnh
Mua: 1509.75
Mục tiêu: 1535
Cắt lỗ: 1500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.