KeruTrader

29/12/2021 - Nhận định mặt hàng LÚA MÌ kì hạn tháng 03/2022 (ZWA

CBOT:ZWH2022   WHEAT FUTURES (MAR 2022)
Tiếp tục giữ vị thế bán khống lúa vào hôm qua, nến ngày vẫn thể hiện áp lực của phe bán, quý nđt có thể canh các nhịp hồi để short sell nếu giá có hồi lên và dừng lỗ trên 809