KeruTrader

29/12/2021 - Nhận định mặt hàng LÚA MÌ kì hạn tháng 03/2022 (ZWA

CBOT:ZWH2022   Wheat Futures (Mar 2022)
Tiếp tục giữ vị thế bán khống lúa vào hôm qua, nến ngày vẫn thể hiện áp lực của phe bán, quý nđt có thể canh các nhịp hồi để short sell nếu giá có hồi lên và dừng lỗ trên 809

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.