boitoki

CurrentlyPositionIndicator

boitoki Cập nhật   
Library "CurrentlyPositionIndicator"
Currently position indicator

run(_index, _price, _stoploss, _high, _low, _side, _is_entered, _colors, _position_left, _box_width)
  Currently positions indicator
  Parameters:
    _index (int): entry index
    _price (float): entry price
    _stoploss (float): stoploss price
    _high (float): range high
    _low (float): range low
    _side (int)
    _is_entered (bool): is entered
    _colors (color): color array
    _position_left (int): Left position
    _box_width (int): box's width
  Returns: TODO: add what function returns
Phát hành các Ghi chú:
v2

Updated:
run(_index, _price, _stoploss, _high, _low, _side, _is_entered, _colors, _position_left, _box_width)
  Currently positions indicator
  Parameters:
    _index (int): entry index
    _price (float): entry price
    _stoploss (float): stoploss price
    _high (float): range high
    _low (float): range low
    _side (int)
    _is_entered (bool): is entered
    _colors (color): color array
    _position_left (int): Left position(option)
    _box_width (int): box's width(option)
Phát hành các Ghi chú:
v3
Phát hành các Ghi chú:
v4

Added:
history(_index, _price, _stoploss, _high, _low, _side, _entered, _colors, _show, _number_format)
  History
  Parameters:
    _index (int): Entry index
    _price (float): Entry price
    _stoploss (float): StopLoss price
    _high (float): Range high price
    _low (float): Range low price
    _side (int): Num. of entry side (buy is 1, sell is -1)
    _entered (bool): Is the entry entered
    _colors (color): Color array
    _show (bool): show trigger
    _number_format (string): Text number format 'Price' | 'Pips'
Phát hành các Ghi chú:
v5
Phát hành các Ghi chú:
v6

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.