thequantscience

Buy&Sell Bullish Engulfing - The Quant Science

thequantscience Cập nhật   
🇺🇸
GENERAL OVERVIEW
Buy&Sell Bullish Engulfing - The Quant Science It is a Buy&Sell strategy based on the 'Bullish Engulfing' candlestick pattern. The main goal of the strategy is to achieve a consistent and sustainable return over time, with a manageable level of risk.

Bullish Engulfing
The template was developed at the top of the Indicator provided by TradingView called 'Engulfing - Bullish'.


ENTRY AND EXIT CRITERIA
Entry: A single long order is opened when the candlestick pattern is formed, and the percentage size of the order (%) is fixed by the trader through the user interface.


Exit: The long trade is closed on a percentage equity take profit-stop loss.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🇮🇹
PANORAMICA GENERALE
Buy&Sell Bullish Engulfing - The Quant Science è una strategia Buy&Sell basata sul candlestick pattern 'Bullish Engulfing'. L'obiettivo principale della strategia è ottenere un ritorno costante e sostenibile nel tempo, con un livello gestibile di rischio.

Bullish Engulfing
Il template è stato sviluppato al top dell' Indicatore fornito da Trading View chiamato 'Engulfing - Bullish'.


CRITERI DI ENTRATA E USCITA
Entrata: viene aperto un singolo ordine long quando si forma il candlestick pattern, la size percentuale dell'ordine (%) viene selezionato tramite l'interfaccia utente dal trader.


Uscita: la chiusura della posizione avviene unicamente tramite un take profit-stop loss percentuale calcolato sul capitale.

Phát hành các Ghi chú:
Optimization of the source code syntax.

🔥Development Service: it.fiverr.com/thequantscience
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?