JohannCoffee

3 Fib EMAs To Scalp Them All

JohannCoffee Cập nhật   
The "3 Fib EMAs To Scalp Them All" was made in order to clear up when we should look for shorts, longs, or walk away. Also it can alert you when a trend starts, or when there is a possible reversal. I use it for scalping/day trading in 5m-1h timeframes.

1. EMAs: By default, the indicator uses Fibonacci numbers (21, 55, 233), but you can change them.

2. Color Changes: The color of the Micro EMA line changes depending on its relation to the Mid and Macro EMAs.
  • When Micro EMA < Mid < Macro EMA, it turns red, indicating a potential bearish trend - that's when you should look for shorts
  • When Micro EMA > Mid > Macro EMA, it turns green, indicating a potential bullish trend - that's when you should look for longs
  • A white Micro EMA is when you need to take some rest, enjoy your coffee, and avoid overtrading.

3. Signals: The indicator provides visual signals in the form of diamonds and crosses and corresponding alert signals.
  • A red diamond above the bar signals a potential beginning of a downtrend
  • A red cross above the bar signals the end of the downtrend and can be used as a signal for a possible reversal up/breakout.
  • A green diamond below the bar signals a potential beginning of a downtrend,
  • A green cross below the bar signals the end of the uptrend and can be used as a signal for a possible reversal down/breakout.

4. Alerts: For algo traders and people who prefer to stay away from the monitor... there are alerts for every signal.

Friendly note: Don't blindly follow the signals for your long and short entries. The signals only pop up when the EMA cross value gets a confirmation. A smart move would be to wait for a retracement to the EMA line and use momentum indicators like market cipher B to pinpoint those ideal entry points.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed downtrend and uptrend alerts
Phát hành các Ghi chú:
Fixed alerts
Phát hành các Ghi chú:
New Fibonacci bollinger bands. Both upper and lower bands are 1 fib values and can be used for support/resistance. I personally use them for TP exits.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?